Klimaatatlas

Het klimaat in Nederland verandert. Het KNMI verwacht hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en kans op drogere zomers. Lokinas biedt met de digitale klimaatatlas de mogelijkheid deze veranderingen inzichtelijk te maken. Gemeenten kunnen hun digitale kaarten over klimaatverandering, -effecten en -maatregelen gemakkelijk ontsluiten voor het publiek, bedrijven en andere overheden. Met de digitale atlas van Lokinas kun je de effecten, knelpunten en maatregelen verhalend vertellen. De digitale atlas is zo opgezet dat deze de gebruiker de weg wijst door de vele informatie.

Wateroverlast

Wateroverlast kan met de atlas op allerlei manieren weergegeven worden. Denk bijvoorbeeld aan overstroomde gebieden bij extreme buien en het verloop van de overstroming in de tijd.

Droogte

Het effect van droogte kan o.a. worden weergegeven met kaart waarop de effecten op de grondwaterstand, het vochttekort voor gewassen, rekening houdend met de bodemkwaliteit en kaarten met droogvallende vijvers en waterlopen.

Hitte

Met de klimaatatlas kunnen gebieden met ernstige hitte in beeld gebracht worden. Ook kaarten die het verschil laten zien tussen voor en na maatregelen zijn mogelijk.