Ruimtelijke adaptatie

Stresstesten

Heel Nederland moet waterrobuust en klimaatbestendig worden ingericht. Hiervoor moet de kwetsbaarheden in beeld worden gebracht door het uitvoeren van stresstesten. De stresstesten zijn onder te verdelen in vier klimaatthema’s, namelijk: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. De stappen om te komen tot een stresstest voor oa wateroverlast zijn:

Data verzamelen

Lokinas verzamelt en beoordeelt de data die nodig zijn voor de stresstest wateroverlast. Het gaat daarbij o.a. om data over terreinhoogte, rioolstelsel, watergangen, panden, e.d.

Simulatie

Met de verzamelde terreingegevens berekent Lokinas met modelprogrammatuur de effecten van extreme buien. De simulatie is gebaseerd op de gedetailleerde gegevens van het rioolstelsel (afmetingen en hoogtes van strengen en putten). Dit geeft een duidelijk en reëel beeld van de verspreiding van wateroverlast naar plaats en tijd.

Risico gebieden

De waterstanden die het resultaat zijn van de simulatie worden op kaart weergegeven zodat de knelpunten duielijk naar voren komen.

Kaartanimatie

De kaart laat niet alleen de verspreiding van de wateroverlast over het gebied zien, maar ook hoe deze toe- en afneemt in de tijd.

Whitepaper

Selecteer de download button om de Whitepaper te downloaden